മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് സ്വാഗതം
ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്ഗ്രസ്സ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ അവസാനത്തെ ബഹുജനസമരം ? ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം
JOIN WITH ENTEVIDYALAYAM
JOIN WITH ENTEVIDYALAYAM

Kerala PSC Livestock Inspector Grade II Exam Previous Question Papers Question Code:173/2014

173/2014
Maximum: 100 marks
Time: 1 hour and 15 minutes
DOWNLOAD PDF


1.Who is the lieutenant governor of Punjab at the time of Jallianwalla Bagh massacre?
(A) Michael O Dwyer
(B) William Logan
(C) Lord Cornwallis
(D) Warren Hastings

2.Who invented the word "Pakistan" in 1933?
(A) Sir Sayyed Ahammed khan
(B) Moulana Mohammed Ali
(C) Choudhari Rehmat Ali
(D) Abul kalam Azad

3.Who is the leader of Telengana revolt which began in 1946 and lasted for five years?
(A) K. Kelappan
(B) P. Sundarayya
(C) Keshav Chandrasen
(D) Veeresa Lingam

4.The book has rightly been called the "Bible of Modern Bengalee Patriotism":
(A) Amrita Bazar Patrika
(B) Neel Darpan
(C) Anand Math
(D) The Bengalee

5.The Viceroy who revoked the partition of Bengal in 1911?
(A) Lord Curzon
(B)Lord Hardinge
(C) Robert Clive
(D) Lord Rippon

6.Who is the leader of the Moderate group of Indian national Congress?
(B) Bipin Chandra pal
(A) Bala Gangadhar Tilak
(C) Gopala Krishna Gokhale
(D) Lala Lajpat Rai

7.The British Prime Minister who announced the Communal Award in 1932?
(A) Winston Churchill :
(B) Clement Atlee
(C) David Camoron
(D) Mac Donald

8.Which is the first revolutionary act of Hindustan Socialist. Republican Association?
(A) The murder of Saunders Asst Supt of Police Lahore
(B) Throwing of Bomb into Central legislative Assembly
(C) Murder of H.V. Connolly in 1855
(D) Mutiny at Delhi against British Authority

9.Which is the major incident in connection with the Quit India Movement?
(A) Kizhariyur bomb case
(B) Trial of INA officers
(C) Kakori conspiracy case
(D) Royal Indian Navy revolt

10. In which year All India Trade Union Congress was formed in Bombay?
(A) 1919
(B) 1918
(C) 1921
(D) 1920

11.The Head quarters of the Cheras, the earliest rulers of Kerala :
(A) Madurai
(B) Tiruvanchikkulam
(C) Uraiyoor
(D) Ezimala

12. The first meeting of "Arya Vaidya Samajam" was held in:
(A) Kozhikkode
(B) Ernakulam
(C) Kottakkal
(D) Thiruvananthapuram
 

13.Who is the first people representative in parliament from Malabar?
(A) E. Moidu Moulavi
(B) K. Kelappan
(C) E.K. Nayanar
(D) A.K. Gopalan

14. The Dutch captain who was later made the "Valia kappithan" of Marthanda Varmas army?
(A) D. Lannoy
(B) Van Goens
(C) Vandor Meyden
(D) Visscher

15. The philosopher, Who was known as Praschanna Buddba or disguised Budhist?
(A) Vaikunta gwamikal
(B) Menander
(C) Sankaracharya
(D) Ramanuja

16. The work in which the story of Cheraman perumal Nayanar is narrated by Sekkilar?
(A) Tholkappiyam
(B) Periva Puranam
(C) Thirukkural
(D) Manimekhalai

17. Who is known as "the father of Modern Kerala Renaissance"?
(A) Raja Ram Mohan Roy
(B) Brahmananda sivayogi
(C) Swami Vagbhatananda
(D) Sri Narayana Guru

18. Sri chithira thirunal Bala Rama varma, the maharaja of Travancore issued his famous
Temple entry proclamation in:
(A) 1932
(B) 1929
(C) 1936
(D) 1942

19. Who is the author of the book "Onnekal kodi Malayalikal"?
(A) K. karunakaran
(B) E.M.S Namboodiripad
(C) Achutha Menon
(D) MT. Vasudevan Nair

20. The Governor General who introduced subsidiary alliance in India?
(A) Lord Wellesley
(B) Lord Irwin
(C) Lord Linlithgo
(D) Lord Wavell

21. Among the following elements given, which is the highest component by mass of human
body?
(A) Oxygen
(B) Hydrogen
(C) Carbon
(D) Nitrogen

22.Parallel venation in leaves is a characteristic feature of :
(A) Dicotyledons plants
(B) Monocotyledons plants
(C) Gymnosperms
(D) Algae

23. The chromosome number of dog is :
(A) 46
(B) 42
(C) 78
(D) 48
 

24.Which among the following nitrogen base is only found in RNA's :
(A) Adenine
(B) Thymine
(C) Cytosine
(D) Uracil

25. "Book lungs" are the breathing organs of:
(A) Spider
(C) frog
(B) cockroach
(D) fish

26. The cell organelle which is only found in plant cells is :
(A) Mitochondria
(B) Chloroplast
(C) Golgi bodies
(D) Lysosomes

27. Which among the followings came in the second tropical level of food chain?
(A) producers
(B) secondary consumers
(C) primary consumers
(D) decomposers

28. A chromosomal disorder among the followings is :
(A) sickle cell anaemia
(B) phenyl ketonuria
(C) haemophilia
(D) down's syndrome

29. Which of the followings is not an example for root modification?
(A) potato
(B) sweet potato
(C) carrot
(D) turnip

30. A phagocytic leucocyte among the followings is :
(A) Basophil
(C) Eosinophil
(B) Monocyte
(D) Lymphocyte

31. "Broca's area" in brain is assossiated with:
(A) vision
(B) taste
(C) speech
(D) smell

32. Which among the following animals cannot be described as a true amphibian?
(A) frog
(B) salamander
(C) toad
(D) tortoise

33. A living mechanical tissue in plants is :
(A) collenchyma
(C) sclerenchyma
(B) parenchyma
(D) chlorenchyma

25. "Book lungs" are the breathing organs of:
(A) Spider
(C) frog
(B) cockroach
(D) fish

26. The cell organelle which is only found in plant cells is :
(A) Mitochondria
(B) Chloroplast
(C) Golgi bodies
(D) Lysosomes

27. Which among the followings came in the second tropical level of food chain?
(A) producers
(B) secondary consumers
(C) primary consumers
(D) decomposers

28. A chromosomal disorder among the followings is :
(A) sickle cell anaemia
(B) phenyl ketonuria
(C) haemophilia
(D) down's syndrome

29. Which of the followings is not an example for root modification?
(A) potato
(B) sweet potato
(C) carrot
(D) turnip

30. A phagocytic leucocyte among the followings is :
(A) Basophil
(C) Eosinophil
(B) Monocyte
(D) Lymphocyte

31. "Broca's area" in brain is assossiated with:
(A) vision
(B) taste
(C) speech
(D) smell

32. Which among the following animals cannot be described as a true amphibian?
(A) frog
(B) salamander
(C) toad
(D) tortoise

33. A living mechanical tissue in plants is :
(A) collenchyma
(C) sclerenchyma
(B) parenchyma
(D) chlorenchyma

34. "Erithroblastosis foetalis" is a condition occurred when
(A) The Rh factor of mother's blood is +ive and that of father is -ive
(B) The Rh factor of father's blood is +ive and that of mother's is -ive
(C) The Rh factors of both mother and father are +ive
(D) The Rh factors of both mother and father are --ive

35. The smallest bone is human body is found in:
(A)nose
(B)small finger
(C)ear
(D) thigh(leg)

36.A disease caused due to bacteria among the following is :
(A) dengu fever
(B) small pox
(C) malaria
(D) leptospirosis

37. "Acromegaly is a condition happened due to the imbalance of hormone :
(A) somatotropin
(B) thyroxine
(C) insulin
(D) adrenaline

38. "The vitamin essential for night vision :
(A)vitamin K
(B) vitamin A
(D) vitamin C
(C) vitamin E

39. The reproductive method in which both male and female gametes are similar in all respect is
known as:
(A) Oogamy
(B) Anisogamy
(C) Isogamy
(D) None of these

40. The hormone used as an anti inflammatory medicine in the treatment of alergie diseases is:
(A) Insulin
(B) Thyroxine
(C) Testosterone
(D) Cortisol

41. The breeding tract of ------------breed is montgomery district of Pakistan.
(A) Gir
(B) Sahiwal
(D) Tharparkar
(C) Sindhi

42.______is not a part of the female reproductive system.
(A) vas deferens
(B) cervix
(C) oviduct
(D) vulva

43.In cow ovulation occurs during:
(A) Pro-oestrus
(B) diestrus
(D) 12 hours after the end of Oestrus
(C) beginning of Oestrus

44.Fertilisation of ova takes place in the :
(A) oviduct
(C) vagina
(B) uterus
(D) overy

45. The percentage of protein in milk is :
(A) 20
(C) 3.5
(B)1.8
(D) 0.5

46.______is caused by impaired metabolism of carbohydrate and volatile fatty acids.
(A) Ketosis
(B) Milk fever
(C) Black quarter
(D) Rinderpest

47.______is a heat-acid coagulated product made from milk.
(A) ghee
(B) khoa
(C) paneer
(D) gulab jamun


48. Milk "Let down" occurs by the action of____hormone.
(A) adrenalin
(B) oxytocin
(D) all the above
(C) oestrogen

49. Fodder best suited in water logged area :
(A) Guinea
(B) Napier
(D) Paragrass
(C) Hybrid Napier

50. Feedstuff having the lowest amount of protein and highest amount of crude fibre:
(B) straw
(A) silage
(C) hay
(D) legume

51.______is a fermented product, and is a conserved fodder.
(A) silage
(B)straw
(C) hay
(D) concentrate

52. Phosphorus content is high in:
(A) Tapioca
(B)Tamarind
(C) Rice bran
(D) Rubber seed

53.Which compartment of stomach produces gastric juice :
(A) rumen
(B) reticulum
(C) omasum
(D) abomasum

54. Mammary glands are specialised______in female mammals.

(A) endocrine glands
(B) exocrine glands
(C) exocrine and endocrine glands
(D) none of the above

55.Between milking milk is stored in the:
(A) milk cavities
(B) tubules
(C) small ducts
(D) all the above


56.compartment of stomach hold foreign material that may cause serious
damage to other organs.
(A)rumen
(B) reticulum
(C) omasum
(D) abomasum

57. The vitamins involved in reproduction in cattle are:
(A) A and B
(B) A and C
(C) A and D
(D) A and K

58. Symptoms like high fever, stringy salivation, formation of vesicles on the tongue, gums and
interdigital space are early signs of:
(A) Milk fever
(B) Brucellosis
(C) Haemorrhagic Septicaemia
(D) Foot and Mouth disease
No comments:

Post a Comment

Flickr Images

JOIN OUR WHATSAPP GROUP