മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് സ്വാഗതം
ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്ഗ്രസ്സ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ അവസാനത്തെ ബഹുജനസമരം ? ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം
JOIN WITH ENTEVIDYALAYAM
JOIN WITH ENTEVIDYALAYAM

livestock inspector previous question paper, psc coaching class livestock inspector

 DOWNLOAD THIS QUESTION PAPPER PDF

 1. The type of farming in which income, from a single source does not exceed
more than 50% is ?
answer: Diversified Farms.

2. Minimum number of high yielding animals required to run a dairy farm,
economically viable is ?
answer: 4 to 5.

3. Which one of these is not an advantage of tail to tail system?
answer: Feeding of crows is easy.

4. The percent of the breedable stock, for which calving pen is required is?
answer: 10%.

5. The critical temperature for Indian cattle is?
answer: 90° .

6. Which of these breed have convex head with folded leaf like ear?
answer: Gir.

7. The quantity of water required to produce one kg milk is?
answer: 2 to 3 kg.

8. The capacity of animals, to adjust to climatic changes is called ?
answer: Adaptation.

9. The breed of buffalo with bulging forehead and sickle shaped horns is?
answer: Surti.

10. The group of cross breeds produced by the breeding programme of Kerala, is
known as?
answer: Sunandhini.

11. The phenomenon by which the progeny will exhibit extra vigour than the parents
is called ?
answer: Heterosis.

12. Which one of this is not a secondary, sex organ?
answer: Testes.

13. Fructose of the seminal plasma, is secreted by?
answer: Seminal vesicles.

14. The average volume of ejaculate from a bull is about?
answer: 3 to 4ML .

15. The funnel shaped tube at the ovarian end of oviduct is called?
answer: Infundibulam.

16. Ovulation in cow occur?
answer: 12 to 15 hours after the end of oestrus.

17. The outer most covering of Ovum is called?
answer: Corona radiate.

18. The longest phase of the oestrus cycle is called?
answer: Dioestrum.

19. The common diluents used for dilution of semen is?
answer: Egg yolk citrate.

20. The temperature of liquid nitrogen used for storing frozen semen is?
answer: -196°C.

21. The zygot reaches the uterus by?
answer: 5 to 6 days.

22. The period from fertilisation to parturition, is called?
answer: Period of gestation.

23. The gestation period of buffalo is?
answer: 300 to 310 days.

24. The inability of cow to normally calve due to postural abnormalities, is called?
answer: Distocia.

25. The technique of producing large number of, off springs from a superior cow, is
called?
answer: MOET.

26. Colostrum has to be fed to the calf?
answer: Within half hour after birth.

27. The rate of feeding milk to a calf is?
answer: 10% of body weight.

28. The new method of identification of cattle is?
answer: Cryo branding.

29. For converting a bull calf to bullock, castration has to be done at the age of?
answer: 2 to 3 years.

30. The heard replacement rate of farm should be?
answer: 20% yearly.

31. The compartment of a cow's stomach which is called as true stomach is?
answer: Abomasum.

32. Fat provides, dash times energy than carbohydrates?
answer: 2.25.

33. The basic component of protein is called as?
answer: Amino acid.

34. Vitamins which are synthesised in the rumen are?
answer: B complex Vitamin.

35. Feed constituent in which the crude fibre is less than 18%, is called?
answer: Silage.

36. The DCP and TDN in a compounded cattle feed is?
answer: 16 and 70.

37. The type of silo suitable in areas where soil is loose and water table is high is?
answer: Bunker silo.

38. Water content of the grass at the time of ensiling should be?
answer:65%.

39. For hay making the grass should be harvested at the?
answer: Pre flowering stage.

40. High dash, acid content in paddy straw has been found to interfere with
calcium absorption ?
answer: Oxalic acid.

41. The thumb rule for feeding concentrate to cattle is?
answer:400g per litre of milk.

42. Milking should be completed within the prescribed period because the half life
of oxytocin is?
answer: 5 to 7 minutes.

43. Withholding of the milk is due to the hormone?
answer: Epinephrine.


44. It has been estimated that a dairy cow produced half of its lactation yield during
the first, dash days of its lactation period?
answer: 120.

45. According to PFA rule buffalo milk should contain not less than a?
answer: 5% Fat and 9% SNF.

46. pH of fresh milk is?
answer: 6.5

47. The whiteness of the milk is contributed by?
answer:Casein.

48. Milk sugar Lactose is formed by?
answer: One molecule of galactose and one molecule of glucose.

49. The average freezing point of milk is?
answer: 0.55°C.

50. The average specific gravity of milk is?
answer: 1.032.

51. Temperature and time for, HTST method of pasteurisation, degree centigrade
and seconds?
answer: 72 and 15.

52. The aseptic packing technique under which milk can be kept at room temperature
for many weeks?
answer:Tetra packing.


53. The fat content of Butter should be?
answer: 80%.

54. The acid that is added to coagulate milk to make Paneer is?
answer: Citric acid.

55. The fat content of standardized milk and toned milk is?
answer: 4.5 and 3%.

56. The normal temperature of cattle is?
answer:38.6°C.

57. Which one of the following is not a bacterial disease ?
answer: Foot and mouth disease.

58. The deficiency of which vitamins leads to nutritional cause of infertility ?
answer: A and D .

59. Test for mixing of cow and buffalo milk is?
answer: Hensa test.

60. Milk is, deficient in which of the following ?
answer: Iron.

61. Impulses in the heart are generated by the?
answer: SA node.

62. Auxanometer is used to demonstrate, dash, in plants?
answer: Growth.

63. The correct term used for single celled organisms?
answer: Acellular.

64. Haemoglobin is not the oxygen carrying pigment in?
answer: Insects.

65. The absorption of glycerol and fatty acids occurs in the?
answer: Lymph vessels within the villi.

66. Phyllotaxy refers to?
answer: The arrangement of leaves on the stem.

67. The nitrifying bacteria in nitrogen cycle?
answer: Convert ammonia into nitrates.


68. Absorption of water in the plant occurs through?
answer: Active absorption and Passive absorption.

69. In man, dash is the voice box?
answer: Larynx.

70. The pigment not found in Chloroplast is?
answer: Anthocyanin.

71. Oxygenated blood never goes to the heart in?
answer: Fishes.

72. The heart of frog is, dash chambered.?
answer: 3.

73. In the following muscles which is striated and involuntary?
answer: Cardiac muscles.

74. The vein, that carries oxygenated blood is the?
answer: Pulmonary vein.

75. The excretory organ of earthworm is?
answer: Nephridia

76. dash, is a micronutrient?
answer: Manganese.

77. The deficiency of, dash causes rickets.?
answer: Vitamin D.

78. Mitosis occurs in?
answer: Both germinal cells and somatic cells.

79. Plasma membrane is made up of?
answer: Phospholipids and proteins

80. Glycogen is a polymer of?
answer: Glucose
No comments:

Post a Comment

Flickr Images

JOIN OUR WHATSAPP GROUP