മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് സ്വാഗതം
ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്ഗ്രസ്സ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ അവസാനത്തെ ബഹുജനസമരം ? ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം
JOIN WITH ENTEVIDYALAYAM
JOIN WITH ENTEVIDYALAYAM

How to get the Electrical Wireman Competency Certificate and Permit


How to get the Electrical Wireman Competency Certificate and Permit
 Exempted Category ( Exemption from Electrical Wireman Written examination )The Applicants shall possess NCVT / NTC / KGCE certificate in the trade of Electrician or Industrial Electrician or Wireman or Industrial sector electrical for exemption category.1. Duly filled Application form for Electrical Wireman Permit( Application form available at Web site: www.ceikerala.gov.in )Documents to be forwarded along with the application :(a)True copy of certificates duly attested by a Gazetted Officer to prove Date of birth, Qualifications, and Experience (True copy of Trade Certificate should be attested by a Gazetted Officer in the Department of Electrical Inspectorate ) (b)Original Chalan receipt for the remittance of the fee, Rs 1000**, remitted in a Government Treasury / Friends under the head of the account “ 0043 00 800 99 ”.(c)Two passport size photographs attested by a Gazetted Officer (on the backside, stating that this is the true photograph of Shri / Smt.........................................) (d)Two specimen signatures duly attested by a Gazetted Officer. (e)The self-addressed and stamped envelope of size 20 cm x 14 cm ( Stamps worth Rs32 /-) GeneralCandidate are requested to write on the Cover “ Application for Electrical Wireman ( Exemption ) “** Fee as per G.O ( MS ) No:40/ 2013/ PD dated30.08.2013Application FeeRs 200Scrutiny FeeRs 300Fee for the issue of permit and Competency CertificateRs500TotalRs1000Application should be addressed toThe Secretary, Kerala State Electricity Licensing Board, Department of Electrical InspectorateHousing Board Buildings, Shanthi Nagar, Thiruvananthapuram 695 001Database: RK Subramonian 
How to appear for the Electrical Wireman Written Examination 
*for Electrical Wireman Competency Certificate and PermitDate of Submission of Application Form for the Electrical Wireman Written Examination is announced through the Kerala GazetteThe candidate should be in the age limit between 18-65 Eligibility: The candidate should have completed S.S.L.C. Course.,Those who have completed 10 months course( Electrical Wireman)conducted by an institution recognized by the Kerala State ElectricityLicensing Board. or Those who have undergone one-year Apprenticeship after registering as Wireman apprentice in Electrical Inspectorate or other qualifications mentioned in the current GazetteApprentice Registration shall be done at the District Electrical Inspectorateoffices from 1 st January to 20 march of every year through Licensed ElectricalContractors1. Duly filled Application form for Electrical Wireman Wireman Written Examination ( Application form available at Web site: www.ceikerala.gov.in )Documents to be forwarded along with the application :(a)Originalchalan receipt for the remittance of the fee: Rs500**, remitted in a Government Treasury / Friends (Head of the account “ 0043 00 800 99)(b)True copy of certificate duly attested by a Gazetted Officer to prove Date of birth and age (c)True copy of certificate duly attested by a Gazetted Officer to prove the Educational qualification (d)Original certificate of 10 months course( Electrical Wireman)conducted by an institution recognized by the Kerala State Electricity Licensing Board. (e)Original Apprenticeship memo from the Electrical Inspector (One-year Apprenticeship after registering as Wireman apprentice.)(f)Candidates failed in the previous Electrical Wireman Written Examination should attach the original Hall Ticket of the Previous Examination (g)2 numbers of Self addressed and stamped envelope of size 10cm x 24 cm ( Stamps worth Rs 5 /-) GeneralCandidate are requested to write on the Cover “Application for Electrical Wireman Written Examination “Fee as per G.O ( MS ) No: 40 / 2013 / PD dated 30.08.2013Application FeeRs 200Examination FeeRs300TotalRs500Application should be addressed toThe Secretary, Kerala State Electricity Licensing Board, Department of Electrical InspectorateHousing Board Buildings, Shanthi Nagar, Thiruvananthapuram 695 001Successful candidate in both Written and Practical Examination will be issued Wireman permit and Competency Certificate on request
How to get the El
ectrical Wireman Competency Certificate and Permit
 For Successful Candidates in the Electrical Wireman Written and Practical Examination Candidates eligible for Electrical Wireman Competency Certificate and PermitDocuments to be forwarded along with the request(a)Original Hall Tickets of Electrical Wireman Written Examination and Practical Examination (b)True copy of certificate duly attested by a Gazetted Officer to prove Date of birth (c)Original Chalan receipt for the remittance of the fee, Rs 500**, remitted in a Government Treasury / Friends under the head of the account “ 0043 00 800 99 ”.(d)Two passport size photographs attested by a Gazetted Officer (on the backside, stating that this is the true photograph of Shri / Smt.........................................) (e)Two specimen signatures duly attested by a Gazetted Officer. (f)Self-addressed and stamped envelope of size 20 cm x 14 cm ( Stamps worth Rs32 /-) **Fee as per G.O ( MS ) No: 40 / 2013 / PD dated 30.08.2013 Application should be addressed toThe Secretary, Kerala State Electricity Licensing Board, Department of Electrical InspectorateHousing Board Buildings, Shanthi Nagar, Thiruvananthapuram 695 001Database: RK Subramonian 
How to renew the #Electrical Wireman Permit
 # Permit should be submitted for renewal before one month of“valid up to” date Permit becomes ‘lapsed’ after 3 months of the “valid up to” datePermit lapsed for more than 10 years will not be revalidated1. Duly filled Application form for Renewal of Electrical Wireman Permit( Application form available from Web site: ceikerala.gov.in )2.Original Electrical Wireman Permit 3.Documents to be forwarded along with the application (a)Original Chalan receipt for the remittance of the fee** Rs300/-( 5 years ) Rs 500/-( 10 years ) remitted in a Government Treasury or in Friends under the head of the account “ 0043 00 800 99”. (b)The self-addressed and stamped envelope of size 20 cm x 14 cm ( Stamps worth Rs 32 / -) If a period of 10 years is completed after the issue or renewal of permitTwo passport size photographs attested by a Gazetted Officer (on the backside, stating that this is the true photograph of Shri / Smt...................................) Two specimen signatures duly attested by a Gazetted Officer. The permit should be submitted for renewal before one month of“valid up to” datePermit should be submitted for renewal with Late fee and Renewal Fee up to 3 months after the “valid up to” dateFee5 years10 years for Renewal of permits 300Rs 500Late fee for the renewal of permits 200Rs 200Total FeeRs 500Rs 700Application should be addressed to Electrical Inspector, Department of Electrical Inspectorate,( District Office)If the age is above 65 years, Medical fitness Certificate is required. A person should appear before the Electrical Inspector with Medical fitness Certificate and obtain a certificate, this Certificate along with the Medical fitness Certificate should be attached with the application for renewal application should be addressed toThe Secretary, Kerala State Electricity Licensing Board, Department of Electrical InspectorateHousing Board Buildings, Shanthi Nagar, Thiruvananthapuram 695 001
 How to revalidate the Lapsed #Electrical Wireman Permit
 # Permit / Licence become ‘lapsed’ after 3 months of the “valid up to” date Permits lapsed for more than 10 years will not be revalidated1.Duly filled Application form for Electrical Wireman Permit( Application form available from Web site: ceikerala.gov.in ) 2.Original Lapsed Electrical Wireman Permit 3.Documents to be forwarded along with the application (a)Original Chalan receipt for the remittance of the fee** Rs700/-remitted in a Government Treasury or in Friends under the head of the account “ 0043 00 800 99 ”.(b)Two passport size photographs attested by a Gazetted Officer (on the backside, stating that this is the true photograph of Shri / Smt...................................)(c)Two specimen signatures duly attested by a Gazetted Officer. (d)Self-addressed and stamped envelope of size 20 cm x 14 cm ( Stamps worth Rs 32 / -) ** Fee as per G.O ( MS ) No:40/ 2013/ PD dated30.08.2013Application FeeRs 200Fee for a fresh permit in lieu of lapsed permit #Rs500TotalRs700Application should be addressed toThe Secretary, Kerala State Electricity Licensing Board, Department of Electrical InspectorateHousing Board Buildings, Shanthi Nagar, Thiruvananthapuram 695 001 
How to get the Duplicate Electrical Wireman Permit
 ****Duplicate copy of this permit/license will be issued when it is lost, defaced, mutilated or damaged 1.Duly filled Application form for Duplicate Electrical Wireman permit ( Application form available from Web site: ceikerala.gov.in ) Documents to be forwarded along with the application (a)Original Chalan receipt for the remittance of the fee** Rs 300/-remitted in a Govt Treasury or in Friends under the head of the account “ 0043 00 800 99 ”. (b)Two passport size photographs attested by a Gazetted Officer (on the backside, stating that this is the true photograph of Shri / Smt..........................) (c)Two specimen signatures duly attested by a Gazetted Officer. (d)Self-addressed and stamped envelope of size 20 cm x 14 cm ( Stamps worth Rs 32 / -) (e)Certification by the applicant of the loss or damage, mutilation, or defacement of the original permit attested by a Gazetted Officer. (f)Copy of the prescribed notice published in the daily newspaper approved by PRD. (g)Certificate from the Electrical Inspector, District office with details of renewal of permit and Permit _Valid up to date Application should be addressed toThe Secretary, Kerala State Electricity Licensing Board, Department of Electrical Inspectorate Housing Board Buildings, Shanthi Nagar, Thiruvananthapuram 695 001Database: RK Subramonian 
What is Late Fee for renewal of Permit and Licence
 Permit / Licence should be submitted for renewal before one month of “valid up to” datePermit / Licence become ‘lapsed’ after 3 months of the “valid to” datePermit / Licencelapsed for more than 10 years will not be revalidatedExample: 
If valid up to date is 21.09.2011Permit / Licence should be submitted for renewal with Renewal Fee on or before 21.08.2011Permit / Licence should be submitted for renewal with Late fee and Renewal Featuring the period between 21.08.2011and21.12.2012Permit / Licence become ‘lapsed’ on 21.12.2012Licence should be submitted for renewal before one month of“valid up to” datePermit / Licence should be submitted for renewal with Late fee and Renewal Fee up to 3months after the “valid up to” date as per G.O ( MS ) No: 40 / 2013 / PD dated 30.08.2005

No comments:

Post a Comment

Flickr Images

JOIN OUR WHATSAPP GROUP