മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് സ്വാഗതം
ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്ഗ്രസ്സ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ അവസാനത്തെ ബഹുജനസമരം ? ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം
JOIN WITH ENTEVIDYALAYAM
JOIN WITH ENTEVIDYALAYAM

General knowledge kerala psc

★ചെവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് ?
ഓട്ടോളജി.

★കേൾവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് ?
ഓഡിയോളജി.

★പല്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ?
ഓഡന്റോളജി.

★ഒപ്റ്റോളജി എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ളപഠനമാണ് ?
കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച്.

★ഗന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ?
ഓസ്മോളജി.

★മൂക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ?
റിനോളജി.

★ട്രിക്കോളജി എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ?
മുടിയെക്കുറിച്ചും , അതിന്റെ വൈകല്യത്തെക്കുറിച്ചും.

★ഡെർമെറ്റോളജി എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ?
ചർമ്മത്തെക്കുറിച്ച്.
www.keralapscquestion.in
★കൈകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ?
കിറോളജി.

★പാദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ?
പോഡോളജി.

★പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിണാമഘടന എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിവരണം നൽകുന്ന ശാഖ ?
കോസ്മോളജി.

★സമ്പത്തിനെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം ഏതാണ് ?
അഫ്നോളജി.

★പർവ്വതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാണ് ?
ഓറനോളജി.

★അന്തമറ്റോളജി എന്തിനെകുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ?
ദേശീയഗാനം.

★തടാകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ?
ലിംനോളജി.

★സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ ?
അഫ്നോളജി.

★ചിരിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ?
ഗലറ്റോളജി.
www.keralapscquestion.in
★സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് ?
കാലോളജി.

★ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ?
സെലനോളജി.

★ക്രൊമറ്റോളജി എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ?
നിറത്തെക്കുറിച്ചുള്ളപഠനം.

★നാണയ ശേഖരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ?
ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ്.

★പച്ചക്കറികൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ?
ഒലേറി കൾച്ചർ.

★ജറൻഡോളജി എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ?
വാർധക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം.

★പക്ഷികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ?
ഓർണിത്തോളജി.

★നാഡിവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് ?
ന്യൂറോളജി.

★തവളയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് ?
റാണ ഹെക്സാ ഡെക്ടൈല.

★ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത്പേ രിലറിയപ്പെടുന്നു ?
ഡെമോഗ്രാഫി.

★സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം ഏത് ?
ഒനീറിയോളജി.

★ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ?
ഹിപ്നോളജി.

★ഭാഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയപഠനം ഏത് ?
ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്.
www.keralapscquestion.in
★വാക്കുകളുടെ ഉത്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് ?
എത്തിമോളജി.

★സൊമാന്റിക്സ് എന്നത്എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ?
വാക്കുകളുടെ അർഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ളപഠനം.

★തലച്ചോറിനെയും തലയോട്ടിയെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം ?
ഫ്രിനോളജി.

★ഓറോളജി എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് ?
പർവതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം.

★നിയമത്തെക്കുറിച്ചും നിയമ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം ഏത് ?
നോമോളജി.
Free mock test
Kerala Psc Question
https://t.me/kpscquestions
★പല്ലികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാണ് ?
സറോളജി.

★ഓണോമസ്റ്റിക് എന്നത്എ ന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ?
പേരിനെക്കുറിച്ചുംപേര് നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും.

★ഉറുമ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ ഏതാണ് ?
മിർമിക്കോളജി.

★ഉരഗങ്ങളെയും ഉഭയജീവികളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ?
ഹെർപറ്റോളജി

No comments:

Post a Comment

Flickr Images

JOIN OUR WHATSAPP GROUP