മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പോര്‍ട്ടലിലേക്ക് സ്വാഗതം
ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്ഗ്രസ്സ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ അവസാനത്തെ ബഹുജനസമരം ? ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം
JOIN WITH ENTEVIDYALAYAM
JOIN WITH ENTEVIDYALAYAM

Union Public Service Commission (UPSC) invites online recruitment applications

UPSC Advertisement Number 05/2021 

Union Public Service Commission (UPSC) invites online recruitment applications for recruitment of Lady Medical Officer, 

Principal Design Officer, Ship Surveyor and Assistant Architect. The last date for registration of online applications is 1st April 2021. Read more: UPSC Advertisement 2021 Apply Online | 91 Vacancies | upsconline.nic.in Follow us: indgovtjobs on Facebook 

 

Post Date Exam / Post Name Qualification Advt No Last Date More Information
13/03/2021 Lady MO, Assistant Architect & Other – 5 Posts Degree(Relevant Disciplines) 05/2021 01-04-2021 Get Details..
04/03/2021 Indian Forest Service Exam 2021 – 110 Posts Any Degree 05/2020-IFoS 24-03-2021 Get Details
04/03/2021 Civil Services (Prelims) Exam 2021 – 712 Posts Any Degree 04/2021 24-03-2021 Get Details
27/02/2021 Economic Officer, Assistant Executive Engineer, Programmer & Other – 89 Posts B.E./B.Tech, Degree (Law), PG (Relevant Disciplines) 04/2021 18-03-2021 Get Details..
06/02/2021 Joint Secretary & Director – 30 Posts Degree, PG (Relevant Discipline) 51/2021 22-03-2021 Get Details..

No comments:

Post a Comment

Flickr Images

JOIN OUR WHATSAPP GROUP